Achtergrond informatie

FNV MOOI is aangesloten bij de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), vooral voor de belangenbehartiging van onze leden. Deze belangenbehartiging gaat verder dan alleen het beroep, en betreft zaken ‘die de sector overstijgen’. De FNV is bijvoorbeeld dagelijks in overleg met de overheid over onder andere de jeugdlonen, de WW (uitkering bij werkloosheid), de AOW (uitkering op je 65e jaar) en nog veel meer zaken die in het belang zijn voor de (werkende) Nederlandse mensen. En vooral die mensen die niet vermogend zijn.

FNV MOOI is samen met nog 19 andere bonden (bijvoorbeeld de Horecabond, Politiebond, Bouwbond en Bondgenoten) lid van de FNV. Een aantal van deze bonden was het al een tijdje niet eens met de gang van zaken binnen de FNV. Dit haalde de laatste tijd steeds de krant; vooral over het pensioenakkoord waren er binnen de FNV flinke meningsverschillen tussen de voorzitters van de bonden. Plus de arbeidsmarkt is een veranderende omgeving, de werknemer van gisteren of vandaag is niet de werknemer van morgen. De arbeidsmarkt is aan het veranderen, een duidelijk voorbeeld is de groei van het aantal ZZP’ers. Maar er gebeurt meer.

De voorzitters van de bonden hebben uiteindelijk besloten om twee wijze mannen in te schakelen om eens te kijken naar de omgang met elkaar en naar de structuur van de FNV. Oftewel: hoe kunnen deze uitdagingen van de veranderende omgeving en problemen, zoals het probleem over het pensioenakkoord, nu en in de toekomst aangepakt worden? Han Noten – Eerste Kamer-lid voor de PvdA en burgemeester van Dalfsen – en Herman Wijffels – afkomstig uit de CDA-hoek en oud-directeur van Rabobank Nederland – hebben samen met de voorzitters van de bonden en de FNV eerst de problemen en de wensen van de bonden in kaart gebracht. Hun ideeën hebben ze samen met wat nodig is in werkend Nederland anno 2012 samengebracht.

De uitkomsten hebben ze op 3 december 2011 in de vorm van een plan aan alle bonden gepresenteerd. De grote lijn van dat plan is dat leden via werk en beroep georganiseerd moeten worden. Eigenlijk vinden ze dat het moet zoals FNV MOOI, en een aantal andere bonden, dat nu al in grote lijnen doen. Er moeten dus voor alle beroepsgroepen herkenbare eenheden/bonden komen. Deze bonden moeten dicht bij de leden staan.

Ook hebben ze uitgesproken dat de bonden geheel autonoom moeten zijn, dat ze zelf de leden moeten organiseren, zelf contributie moeten innen, zelf bepalen hoe ze hun werkorganisatie inrichten, enz. Maar ook moeten er herkenbare eenheden/bonden komen voor jongeren die nog geen vak hebben gekozen of voor ouderen die niet meer werken. En uitgangspunt moet zijn dat een lid zelf bepaalt bij welke bond hij of zij hoort.

FNV MOOI was erbij op 3 december 2011 en was in principe positief gestemd over de toen gemaakte afspraken. Natuurlijk stonden alleen de grote lijnen nog maar op papier en die moesten nog worden uitgewerkt. Er is toen afgesproken dat een commissie er mee aan de slag gaat. De voorzitter van deze commissie is Jetta Klijnsma (Tweede Kamer-lid voor de PvdA). Zij is samen met nog een aantal wijze mensen invulling gaan geven aan de inhoud.

FNV MOOI heeft 5 criteria gesteld aan de nieuwe FNV.

 • FNV MOOI blijft autonoom en kan tot een eigen en herkenbare profilering komen en tot een voor onze doelgroep herkenbare en specifieke individuele en collectieve belangenbehartiging
 • FNV MOOI kan een eigen contributieregeling hanteren die is afgestemd op de specifieke kenmerken van onze leden
 • FNV MOOI kan zijn eigen werkorganisatie inrichten zo als hij dat wil en zijn eigen producten en diensten inkopen
 • Het beroep/sector waarin (potentiële) leden werkzaam zijn geldt als leidende organisatieprincipe. Ben je werkzaam in de uiterlijke verzorging dan ben je dus lid bij FNV MOOI. Daarmee is dan tevens geregeld dat je daar actief bent en dat verenigingsdemocratie en geld stromen daar plaatsvinden.
 • Dat voor FNV MOOI de financiële consequentie van de komst van de nieuwe FNV duidelijk moeten zijn en vooral ook acceptabel

Presentatie rapport

Op de dag van de arbeid op 1 mei 2012 heeft de Commissie onder leiding van Jetta Klijnsma de uitgewerkte afspraken in hun rapport gepresenteerd aan de voorzitters van de bonden en de pers. Dit werkdocument waar bonden nog wijzigingsvoorstellen op in kunnen dienen tot eind juni as werd kort toegelicht.

Het werkdocument telt 63 pagina’s. Het bestuur van FNV MOOI heeft het werkdocument bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat het onvoldoende beantwoord aan de 5 criteria die FNV MOOI vooraf heeft gesteld.

Samenvatting rapport:

 • De leden staan centraal
 • Leden beslissen zelf waar zij zich bij aansluiten, bij een groep bv jong, oud, met een geloofsovertuiging, uit de haven of eigensectorbond bv FNV MOOI, FNV Bouw, Onderwijsbond
 • Verplicht is het lidmaatschap van de nieuwe FNV
 • De nieuwe FNV wordt democratisch georganiseerd, zo kiezen de leden bv zelf de nieuwe voorzitter van de FNV ( de nieuwe Agnes Jongerius)
 • Er komt een nieuwe naam, de letters FNV verdwijnen
 • Er komt een klein bestuur, een ledenparlement ( voorzitters van bonden en groepen en komt 4 maal in een jaar bij elkaar) en daarnaast een adviesraad
 • Kosten voor een bondslid, naast de kosten van de eigenbond, zijn nog niet bekend
Reactie FNV MOOI op het rapport:
 • Een herkenbare communicatie naar onze leden komt in het gedrang doordat er meer door de nieuwe FNV gaat gebeuren of dat er meer gezamenlijk wordt uitgevoerd. Dat kan betekenen dat een andere schrijftaal wordt gebruikt, andere voorbeelden worden gebruikt bv zaken van de bouw of vervoer en dat er geen glossy papier wordt gebruikt en geen foto’s uit de uiterlijke verzorging, maar misschien wel uit de zorg.
 • Een gemeenschappelijke contributie regeling die vastgesteld wordt in het ledenparlement. Daar heeft FNV MOOI maar één stem bv de bouw, ICT, zorg kunnen dan uitgaan maken wat de kapper bij FNV MOOI aan contributie moet betalen. Dat kan dus veel hoger zijn dan nu, maar ook veel lager waardoor FNV MOOI bv geen gratis juridische hulp kan verstekken.
 • Veel van wat FNV MOOI nu zelf uitvoert wil de nieuwe FNV gaan doen. Je belt niet meer naar FNV MOOI meer naar de nieuwe FNV. FNV MOOI gaat naar een gezamenlijk pand waar ook andere bonden in zitten en er komt één CAO voor het personeel in dienst van de bonden. Daarnaast moet FNV MOOI diensten kopen bij de nieuwe FNV. Al met al dit zal kostenverhogend werken en dat betekent dat de contributie omhoog moet.
 • Een onoverkomelijk probleem voor FNV MOOI is dat er alle soorten bonden en groepen komen onder de paraplu van de nieuwe FNV. Daar kunnen dan ook mensen zich organiseren die werkzaam zijn in de uiterlijke verzorging. Concurrentie dus in je eigen vereniging. Ingewikkelder wordt het nog eens als we met meerdere bonden allemaal aangesloten bij de nieuwe FNV CAO onderhandelingen gaat voeren en we willen daar allebei wat anders. Ook een verplicht lidmaatschap bij de nieuwe FNV past niet in deze tijd. Bovenstaande lijdt tot versnippering en waarschijnlijk minder diensten of hogere contributie voor de leden bij FNV MOOI.
 • De financiële consequenties zijn op het moment van dit schrijven niet duidelijk.

Aan al de vijf criteria die voorwaarden waren van FNV MOOI om positief te reageren op toetreding tot een nieuwe FNV is niet voldaan. FNV MOOI heeft de commissie van kwartiermakers dan ook laten weten dat wij op deze manier onze leden negatief zullen adviseren om aan te sluiten bij de nieuwe FNV als hier niets aan wordt gedaan.

FNV MOOI heeft de leden een enquete gestuurd met daarin 7 vragen. Met de input van de leden zal FNV MOOI een beslissing kunnen maken of FNV MOOI toetreedt tot de nieuwe FNV op het oprichtingscongres op 23 juni as. Tot die tijd kan het werkdocument van de kwartiermakers nog aangepast worden dankzij de wijzigingsvoorstellen die ingediend kunnen en gaan worden.

Nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Kijk dan ook bij de vraag en antwoord, of stel je vraag via info@fnvmooi.nl