Vraag: Is het besluit van FNV MOOI definitief?

Antwoord: Het besluit van FNV MOOI om nu niet deel te nemen aan de nieuwe Vakbeweging/De nieuwe FNV is gemaakt op de rapporten en voorstellen zoals deze er nu liggen. Daarin wordt niet genoeg voldaan aan de voorwaarden van FNV MOOI. Echter er vinden nog wel gesprekken plaats. Mochten er wijzigingen optreden, kan FNV MOOI altijd heroverwegen alsnog deel te nemen aan de nieuwe FNV. FNV MOOI zal echter altijd de 5 punten (criteria) centraal blijven stellen.

 

Vraag: Stapt FNV MOOI per 1 januari 2013 uit de FNV?

Antwoord: Nee, er is nog geen definitieve einddatum. Voorlopig is besloten te blijven praten tot mei 2013 over mogelijke voortzetting, en dus onder voorwaarden lid te blijven tot in ieder geval mei 2013. Zo verandert dus voorlopig niets aan je voordelen, zoals je voordeel bij Menzis.

Nu FNV MOOI lid blijft van de FNV kunnen leden gebruik blijven maken van Menzis.

 

Vraag: Wat is de nieuwe FNV?

Antwoord: De nieuwe FNV is de (voorlopige) naam voor de vernieuwde vakbeweging die in de plaats zal komen voor de huidige FNV. Er wordt ook gesproken over de Nieuwe Vakbeweging. Er is nog geen officiële naam vandaar dat we voorlopige spreken over ‘De nieuwe FNV’ of ‘De nieuwe Vakbeweging’

 

Vraag: Waarom komt er een nieuwe FNV?

Antwoord: De FNV is aan vernieuwing toe. De discussies rond het pensioenakkoord waren de aanleiding om eens goed te kijken naar de organisatie en de samenwerking tussen de 19 vakbonden, met nieuwe democratie.

 

Vraag: Wanneer komt de nieuwe FNV?

Antwoord: Er is afgesproken dat er op 23 juni as een nieuwe organisatie wordt opgericht.

 

Vraag: wat en wie zijn kwartiermakers?

Antwoord: Er is een commissie aan de slag gegaan om een werkdocument op te zetten voor de nieuwe structuur. Jetta Klijnsma heeft de leiding over de commissie en haar team, samen heten ze de kwartiermakers. Op 1 mei hebben zij hun rapport aan de voorzitters van de vakbonden en de pers gepresenteerd.

 

Vraag: Wat staat er in het rapport van Jetta Klijnsma?

Antwoord: Het rapport telt 63 pagina’s en kan je hier downloaden, of de verkorte versie. Samengevat staat er in het rapport: - De leden staan centraal - Leden besluiten zelf waar ze zich bij aansluiten, bij een groep bijvoorbeeld jong, oud, met een geloofsovertuiging, uit de haven of eigensectorbond bijvoorbeeld FNV MOOI, FNV Bouw of de Onderwijsbond

 • Verplicht is het lidmaatschap van de nieuwe FNV
 • De nieuwe FNV wordt democratisch georganiseerd, zo kiezen de leden bv zelf de nieuwe voorzitter van de FNV ( de nieuwe Agnes Jongerius)
 • Er komt een nieuwe naam, de letters FNV verdwijnen
 • Er komt een klein bestuur, een ledenparlement (voorzitters van bonden en groepen en komt 4 maal in een jaar bij elkaar) en daarnaast een adviesraad
 • Kosten voor een bondslid, naast de kosten van de eigen bond, zijn nog niet bekend

 

Vraag: Wat is de mening van FNV MOOI?

Antwoord: FNV MOOI heeft van af het eerste moment dat bekend werd dat er gekeken ging worden naar een nieuwe FNV een vijftal criteria kenbaar gemaakt waaraan de nieuwe FNV moet voldoen om het bestuur van FNV MOOI er van te overtuigen dat de ingeslagen weg om te komen tot een nieuwe FNV de goede was.

 

Vraag: Wat zijn de 5 criteria van FNV MOOI?

Antwoord:

 • FNV MOOI blijft autonoom en kan tot een eigen en herkenbare profilering komen en tot een voor onze doelgroep herkenbare en specifieke individuele en collectieve belangenbehartiging
 • FNV MOOI kan een eigen contributieregeling hanteren die is afgestemd op de specifieke kenmerken van onze leden
 • FNV MOOI kan zijn eigen werkorganisatie inrichten zo als hij dat wil en zijn eigen producten en diensten inkopen
 • Het beroep/sector waarin (potentiële) leden werkzaam zijn geldt als leidende organisatieprincipe. Ben je werkzaam in de uiterlijke verzorging dan ben je dus lid bij FNV MOOI. Daarmee is dan tevens geregeld dat je daar actief bent en dat verenigingsdemocratie en geld stromen daar plaatsvinden.
 • Dat voor FNV MOOI de financiële consequentie van de komst van de nieuwe FNV duidelijk moeten zijn en vooral ook acceptabel

 

Vraag: Wat vindt het bestuur van FNV MOOI over hoe met de criteria rekening is gehouden?

Antwoord: Het bestuur ziet de 5 ingebrachte criteria onvoldoende terug.

 • Een herkenbare communicatie naar onze leden komt in het gedrang doordat er meer door de nieuwe FNV gaat gebeuren of dat er meer gezamenlijk wordt uitgevoerd. Dat kan betekenen dat een andere schrijftaal wordt gebruikt, andere voorbeelden worden gebruikt bv zaken van de bouw of vervoer en dat er geen glossy papier wordt gebruikt en geen foto’s uit de uiterlijke verzorging, maar misschien wel uit de zorg.
 • Een gemeenschappelijke contributie regeling die vastgesteld wordt in het ledenparlement. Daar heeft FNV MOOI maar één stem bv de bouw, ICT, zorg kunnen dan uitgaan maken wat de kapper bij FNV MOOI aan contributie moet betalen. Dat kan dus veel hoger zijn dan nu, maar ook veel lager waardoor FNV MOOI bv geen gratis juridische hulp kan verstekken.
 • Veel van wat FNV MOOI nu zelf uitvoert wil de nieuwe FNV gaan doen. Je belt niet meer naar FNV MOOI meer naar de nieuwe FNV. FNV MOOI gaat naar een gezamenlijk pand waar ook andere bonden in zitten en er komt één CAO voor het personeel in dienst van de bonden. Daarnaast moet FNV MOOI diensten kopen bij de nieuwe FNV. Al met al dit zal kostenverhogend werken en dat betekent dat de contributie omhoog moet.
 • Een onoverkomelijk probleem voor FNV MOOI is dat er alle soorten bonden en groepen komen onder de paraplu van de nieuwe FNV. Daar kunnen dan ook mensen zich organiseren die werkzaam zijn in de uiterlijke verzorging. Concurrentie dus in je eigen vereniging. Ingewikkelder wordt het nog eens als we met meerdere bonden allemaal aangesloten bij de nieuwe FNV CAO onderhandelingen gaat voeren en we willen daar allebei wat anders. Ook een verplicht lidmaatschap bij de nieuwe FNV past niet in deze tijd. Bovenstaande lijdt tot versnippering en waarschijnlijk minder diensten of hogere contributie voor de leden bij FNV MOOI.
 • De financiële consequenties zijn op het moment van dit schrijven niet duidelijk.

 

Vraag: Wordt FNV MOOI lid van de nieuwe FNV?

Antwoord: Zo ver zijn we nog niet. Eerst worden de leden van FNV MOOI gevraagd via een enquete wat zij er van vinden. 1 van de vragen die in de enquete gesteld worden is of de leden vinden dat FNV MOOI toe moet treden tot de nieuwe FNV als er niet genoeg wordt opgenomen van de 5 criteria.

 

Vraag: Kan ik vragen stellen of opmerkingen maken?

Antwoord: Ja dat kan. Vragen stellen en opmerkingen maken kan via info@fnvmooi.nl.

 

Vraag: Wanneer houdt de huidige FNV op met bestaan?

Antwoord: Na het oprichtingscongres van 23 juni 2012 komt er een overgangsfase naar de nieuwe FNV. Naar verwachting houdt de ‘oude’ FNV op 1 mei 2013 op met bestaan, en zullen de letters FNV verdwijnen.