Privacyverklaring FNV MOOI

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze privacyverklaring legt FNV Mooi uit op welke wijze zij voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is:
FNV Mooi
Nachtegaalstraat 37
3581 AC Utrecht
Telefoon 030 2314221
Email: info@fnvmooi.nl

Welke gegevens verwerkt FNV Mooi?

Wanneer je bij FNV Mooi informatie opvraagt vragen wij je persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je altijd rechtstreeks aan ons.

Welke gegevens FNV Mooi verwerkt is afhankelijk van het contact dat we met je hebben:

Waarom verwerkt FNV Mooi gegevens?

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

  1. Uitvoering van een lidmaatschap / overeenkomst
    We gebruiken de gegevens om contact met je op te nemen of in het kader van de uitvoering van een dienst of overeenkomst. We kunnen je gegevens gebruiken om diensten en producten te leveren, je vragen af te handelen, van advies of bijstand te voorzien.
  2. Marketing
    We houden je graag op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en onze diensten. Dat doet FNV Mooi bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of via social media.

Door middel van onze website verkrijgen we zelf geen persoonsgegevens, behalve IP-adressen. Deze gebruiken we alleen voor een functioneel doel en om het bezoek aan de website te optimaliseren. Wel hebben wij op onze website koppelingen naar social media platformen. De cookies die deze partijen gebruiken kunnen dienen voor analyse en marketing doeleinden.

Grondslagen

FNV Mooi verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen:

FNV Mooi vraagt alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kun je de toestemming op ieder moment weer intrekken. Dat kun je door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email. De gegevens staan hierboven. In onze nieuwsbrieven vermelden we in de nieuwsbrief de mogelijkheid om je af te melden.

 

Hoe komt FNV Mooi aan je gegevens?

In alle gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van je.

Hoe gaat FNV Mooi om met je gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dat betekent dat wij maatregelen hebben genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Dit gaat om maatregelen om onze IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Alleen medewerkers en leveranciers hebben toegang tot en verwerken persoonsgegevens voor zover zij daartoe toestemming hebben van het bestuur van FNV Mooi en een verklaring hebben afgelegd dat zij vertrouwelijk met die gegevens omgaan.

We leggen in ons verwerkingsregister vast van welke bronnen we welke gegevens hebben ontvangen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevensgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Delen van gegevens?

FNV Mooi verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de bond of FNV Mooi daartoe verplicht is op grond van de wet. In de volgende gevallen is dit aan de orde:

Je rechten

  1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  2. je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;
  3. je persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  4. er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;

Indien je een beroep wilt doen op bovengenoemde rechten kun je een verzoek indienen via info@fnvmooi.nl of per post naar FNV MOOI, Nachtegaalstraat 37 (3581 AC) Utrecht onder vermelding van "mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens". Wij stellen controlevragen om je te identificeren. Binnen vier weken ontvang je een reactie van ons.

Klachtrecht

Als je vindt dat jouw privacy rechten zijn geschonden door FNV MOOI, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je alle informatie over hoe je een klacht kan indienen.

Aanpassing privacyverklaring

FNV Mooi kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 24 mei 2018